VEDTÆGTER FOR RESSOURCEBANKEN I RUDERSDAL

 

§ 1. Navn

Foreningens navn er Ressourcebanken i Rudersdal

 

§ 2. Hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Rudersdal Kommune.

 

§ 3. Formål

Foreningens formål er, at etablere borger til borger hjælp, samt sociale og kulturelle arrangementer for psykisk sårbare i Rudersdal Kommune.

 

§ 4. Medlemskab

Foreningen er åben for alle borgere i Rudersdal Kommune, der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.

Man er medlem, hvis man tilmelder sig medlemslisten og accepterer foreningens formål og huskultur. Huskulturen er, at vi respekterer hinandens grænser og taler pænt til hinanden. Der henvises til "Huskultur og husregler" på "Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19".

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Eksklusionen er gyldig, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen kan stemme for eksklusionen. Et ekskluderet medlem skal have mulighed for at tale sin sag på den nærmest følgende generalforsamling.

Et medlem har mulighed for at tage en gæst med til arrangementer, dog skal dette godkendes af bestyrelsen fra gang til gang.

 

§ 5. Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på hjemmeside, opslag i "Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19" og via nyhedsbrev. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning og fremtidige tiltag
3) Godkendelse af regnskab
4) Valg til bestyrelsen
5) Behandling af indkomne forslag
6) Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af medlemmerne er mødt frem.

Alle medlemmer er stemmeberettigede og kan opstille til bestyrelsen.

Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog § 7. Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 9.

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 5. Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 5 og § 7.

 

§ 7. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 8. Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 3 personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler, og har over for generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år vælges 2
bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges 1 medlem. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer på det først kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen holder møde når formanden, eller de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 7 dages varsel.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.

Til bestyrelsesmøder er bestyrelsen beslutningsdygtig ved fremmøde af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Udover den siddende bestyrelse vælges på generalforsamlingen en suppleant for 1 år ad gangen, der træder til, hvis et bestyrelsesmedlem fratræder sin post.

 

§ 9. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren udarbejder en gang årligt et årsregnskab på baggrund af den daglige bogføring.

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af en ekstern regnskabskyndig person. Personen har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemslisten, daglig bogføring og beholdninger.

 

§ 10. Tegningsret

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.

 

§ 11. Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.

Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver enten en forening i Rudersdal Kommune med et lignende formål, eller et projekt i "Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19".

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 18. februar 2017